REDACCIÓ

El contracte s’ha adjudicat a un arquitecte tècnic per un valor de 9.256,50 €.

L’elaboració i redacció d’aquests plans de manteniment inclouen la valoració de l’estat de diferents edificis de titularitat municipal així com també la definició del programa de manteniment preventiu i correctiu d’aquests.

L’objectiu final és el d’oferir les majors garanties possibles de seguretat i confort per a tots els agents implicats (treballadors, usuaris,…), i evitar l’envelliment dels edificis augmentant-ne la vida útil.

A continuació es detallen els elements en que es centra la valoració de l’estat dels edificis i llur manteniment:

 • Estructura
 • Teulada i terrats
 • Façana
 • Acabats interiors
 • Desguassos
 • Llauneria
 • Mobiliari i equipaments diversos
 • Instal·lació elèctrica
 • Climatització
 • Sistemes antiincendis
 • Ascensors
 • Instal·lacions especials

Amb aquests documents tècnics elaborats es podrà optimitzar els recursos i planificar millor les accions de manteniment, abaratint costos de materials i de mà d’obra, reduint la despesa anual destinada a les reparacions en edificis públics.