Sant Fruitós de Bages i Manresa demanen a la Generalitat un pla director urbanístic per la zona de l’Agulla

144
Imatge d'arxiu del Parc de l'Agulla
Imatge d'arxiu del Parc de l'Agulla

Així es va aprovar durant el ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós d’aquesta setmana. Durant la sessió plenària es va donar el vistiplau per demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat la formulació d’un pla director urbanístic per a la zona de l’Agulla. També es va aprovar que s’encomanin els treballs de redacció d’aquest document al Consorci Urbanístic de l’Agulla.

Recordem que el Consorci va formular, el novembre de l’any passat, una proposta d’avanç de modificació del planejament urbanístic general de Manresa i Sant Fruitós. La proposta va ser aprovada als plens de desembre dels dos ajuntaments. Arrel d’aquesta proposta, es va arribar a la conclusió que era necessari formular un pla director.

Entre els aspectes més destacats, el futur pla posa èmfasi en el manteniment com a no urbanitzable dels sòls destinats als sistemes d’espais lliures, sistemes viaris i de camins públics i equipaments.

També preveu com a espais lliures els terrenys que es consideren necessaris, a curt i llarg termini, per a l’assoliment dels objectius principals d’ampliació del parc de l’Agulla. Un altre punt és que prevegi un àmbit de sòl urbanitzable per a la zona del tennis, incloent els terrenys necessaris per crear un espai d’aparcament i un nou recorregut viari d’accés al parc. 

També preveu un àmbit de sòl urbanitzable per al desenvolupament residencial de l’àmbit del Camí de les Aigües i la inclusió dins del mateix dels terrenys que hi ha situats al nord del sector de la Parada, amb l’objectiu de destinar-los a sistema d’espais lliures.

Una altre aspecte que es planteja per al futur pla és que es prevegi un àmbit de sòl urbanitzable per al desenvolupament d’un equipament de piscines a l’aire lliure.

Finalment, també es preveu  la possibilitat d’implantar nous equipaments públics destinats al lleure, l’esport i la natura.