Aquesta és una de les principals conclusions de l’Anuari de la Distribució Comercial del sector quotidià en règim d’autoservei, que elabora biennalment la Direcció General de Comerç, del Departament d’Empresa i Treball.

En xifres absolutes, la comarca del Bages és la que acapara la major part dels establiments comercials a la demarcació (160) i la major quantitat de superfície de venda (65.085 m2). L’Anuari és una anàlisi de les cinquanta primeres empreses de gran distribució amb punts de venda a Catalunya, que estudia el comportament de l’oferta de productes alimentaris, drogueria i perfumeria. Ho fa en règim d’autoservei, en el període 2019-2020, a partir de la informació que donen els propis operadors.

L’estudi fa un seguiment dels principals indicadors del sector amb l’objectiu de mesurar la competitivitat i rendiment de les empreses. Mitjançant nous indicadors, s’avalua el posicionament de les empreses respecte les noves tecnologies i el comerç electrònic, i compara els diferents àmbits territorials catalans.

La gran distribució comercial a la Catalunya Central

Segons l’Anuari, el sector de la gran distribució a la Catalunya Central va créixer en el bienni 2019-2020 en ocupació, superfície comercial i nombre d’establiments, respecte el bienni 2017-2018. En l’àmbit laboral, l’ocupació al sector ha pujat un 9,3%.

La resta de magnituds analitzades han evolucionat amb signe positiu a la demarcació: la superfície de venda ha pujat un 1,79%, i el nombre d’establiments ha crescut 2,44%. La rendibilitat econòmica del sector gran distribució a les comarques centrals es va situar en els 5.551 euros/m2 de rendiment mitjà, per sota de la mitjana catalana (5.658 €/m).

Dades globals de Catalunya: el sector creix en establiments, facturació, superfície de venda i ocupació.

Les 50 primeres empreses de gran distribució tenen 5.198 establiments a Catalunya, una superfície de venda de 2,5 milions de metres quadrats i una facturació de 14.190 milions d’euros. Pel que fa a l’ocupació, donen feina a 72.841 persones, que representen el 50% de les persones ocupades en el sector quotidià.

L’anàlisi de les dades globals a nivell català de l’Anuari conclou que, entre el 31 de desembre de 2018 i el 31 de desembre de 2020, el sector ha experimentat un clar creixement. El nombre d’establiments comercials va augmentar un 4%, la superfície de venda un 3,9%, les vendes un 13,7% i el nombre de persones ocupades un 10,6%.