El Ple ordinari de maig ha aprovat tornar a licitar les obres d’ampliació i reforma del Pavelló Rafa Martínez després que el mes de febrer l’única empresa que s’hi va presentar no aportés la documentació necessària i la licitació quedés deserta. Ara, l’Ajuntament ha aprovat tornar a engegar el procés amb 9 vots a favor (ERC, Junts per Santpedor i Progrés Municipal) i 3 abstencions (CUP i Santpedor En Comú Podem).

En el marc de les obres del Pavelló, el Ple també ha aprovat actualitzar els preus del projecte tècnic i l’estudi d’ordenació volumètrica donat que des de la seva redacció s’han produït alteracions significatives en els preus dels materials i transport. L’actualització suposa un augment de 413.759€, que fa que el preu total del contracte ascendeixi a 1.813.215,64€. L’actualització de preus s’ha aprovat amb 9 vots a favor (ERC, JxS, PM) i tres abstencions (CUP, SECP).

Per fer front a aquesta actualització de preus, l’Ajuntament ha hagut d’aprovar per Ple una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria, que també preveu altres despeses com el mobiliari de les obres de millora de les dependències municipals, un augment de preu de les grades del camp de futbol o un augment de preus de les obres de rehabilitació de Cal Clarassó. La modificació de crèdit s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

Altres temes del Ple de maig

El Ple de l’Ajuntament de Santpedor ha donat llum verda al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages i l’Escola La Serreta per a la utilització de l’espai de cuina en la modalitat de cuina “compartida” un cop finalitzin les obres del nou edifici. El Consell Comarcal del Bages, que té delegada la competència de gestió del menjador escolar a la comarca, considera que la cuina del centre educatiu de Santpedor pot prestar servei a altres escoles properes que no disposen de cuina mitjançant la prestació del servei de càtering. El dictamen ha estat aprovat per 10 vots a favor (ERC, JxS, PM, SECP) i 2 vots en contra (CUP).

L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat per unanimitat al Ple declarar la caducitat del procediment d’interpretació contractual del plec de clàusules que regeix el contracte de concessió de la Residència i centre de dia per a gent gran Can Jorba i incoar un nou procediment d’interpretació contractual per tenir les màximes garanties jurídiques. L’Ajuntament, que ha requerit en nombroses ocasions a l’empresa concessionària L’Onada que aporti l’auditoria econòmica específica del centre de Santpedor i no l’activitat que pugui desenvolupar en altres centres, considera que la documentació presentada no és suficient per donar compliment al Plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen la concessió del contracte. En base a la discrepància entre l’administració i la concessionària, l’Ajuntament proposa a través d’aquest procediment que L’Onada mostri la seva conformitat amb la interpretació municipal i en cas de disconformitat es sol·licitarà Dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

El Ple de l’Ajuntament també ha aprovat l’adjudicació del bé patrimonial de propietat municipal situat al carrer Reverend Dr. Antoni Vila, 42 a D.T.M, única oferta presentada a la subhasta successiva per l’import de 105.555€. El dictamen ha comptat amb  10 vots a favor (ERC, JxS, PM, SECP) i 2 vots en contra (CUP).

Una moció per condemnar l’espionatge polític i una per garantir el dret a l’habitatge a Santpedor  

En  Ple ordinari de maig ha comptat amb dues mocions, una sobre l’ús del programa espia Pegasus i altres programes equivalents, presentada per Santpedor En Comú Podem (SECP), i una per garantir el dret a l’habitatge a Santpedor, presentada per la CUP.

L’Ajuntament de Santpedor, a través de la moció presentada per SECP, ha condemnat de forma unànime l’espionatge polític, que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals i manifesta el suport i solidaritat a les persones que han patit aquest espionatge polític a través del #CatalanGate. El Ple insta el Congrés dels Diputats a la creació d’una comissió d’investigació i transparència reclama l’adopció urgent de mesures per erradicar l’espionatge polític antidemocràtic.

El Ple de l’Ajuntament, arran de la moció presentada per la CUP, ha acordat elaborar un Pla d’Acció Municipal d’Habitatge i un estudi per identificar tots els habitatges desocupats a Santpedor i la seva situació. La moció, aprovada amb els vots a favor de la CUP, ERC, PM i SECP i l’abstenció de JxS, proposa la creació d’una Oficina Local d’Habitatge per gestionar una borsa d’habitatge i el parc immobiliari públic així com assessorar jurídicament els veïns de Santpedor dels seus drets com a llogaters. La moció també acorda aplicar un recàrrec del 50% sobre la quota líquida de l’Impost sobre Bens Immobles d’aquells immobles d’ús residencial que es trobin desocupats de manera permanent.