L’Ajuntament de Sant Fruitós tanca l’exercici del 2016 amb un superàvit de més de 5 milions d’euros

131
Ajuntament de Sant fruitós de Bages. Foto: Bernat Bernabeu

Ajuntament Comunicació.- El consistori santfruitosenc ha generat una capacitat de finançament de 1,5 milions d’euros durant l’exercici del 2016 i un superàvit de més de 5 milions pel que fa als últims 6 anys.

El resultat de la liquidació del pressupost del 2016 de l’Ajuntament de Sant Fruitós tanca amb nombres positius, i el romanent líquid de tresoreria que indica el superàvit acumulat es manté amb nombres positius arribant als 5.210.021,42 €. Aquest romanent permetrà que l’ajuntament financi aquest 2017 les inversions amb recursos propis en comptes de demanar operacions de crèdit a entitats financeres.

El nivell d’endeutament ha estat del 27,20 % , molt allunyat del 75% màxim permès per llei. Durant l’exercici 2016 es van poder realitzar les inversions previstes al pressupost sense haver de concertar operacions de crèdit. En aquest sentit únicament es va concertar l’operació de crèdit amb l’IDAE al 0% d’interès per tal de renovar l’enllumenat públic i semafòric.

El resultat pressupostari de l’exercici ha estat de 2.644.513,80 €. Aquesta xifra és el resultat de la diferència entre els ingressos i les despeses del consistori.

L’Ajuntament ha generat una capacitat de finançament durant l’exercici 2016 per import de 1.485.350, xifra que passa a sumar-se a la d’exercicis anteriors que també fou molt positiva. Durant aquest exercici s’ha generat més capacitat de finançament que durant el 2015, concretament 156.982€ més.
Pel que fa al termini de pagament als proveïdors, un any més s’ha pagat per sota dels terminis que estableix la normativa legal. En el quart trimestre del 2016 es va pagar als proveïdors a 16 dies des de la data de registre de la factura a l’Ajuntament.

L’equip de govern de Sant Fruitós ha assolit altra vegada tancar l’any amb un bon superàvit, amb un augment de la inversió important i rebaixant de forma significativa l’endeutament.

Aquest 2017 hi ha previstes nombroses obres com la urbanització del carrer Padró, el Pont del carrer Lleida, la passarel·la de la carretera de Berga, les millores en l’enllumenat públic o la redacció de nombrosos projectes tècnics.