Els sallentins ja poden sol·licitar l’ajut sobre l’impost de l’IBI

169

REDACCIÓ.- L’Ajuntament ha obert el període per sol·licitar l’ajut sobre l’impost de Béns Immobles adreçat a totes aquelles persones amb escassa capacitat econòmica gravades sobre aquest. Les instàncies es poden presentar juntament amb la documentació acreditativa al Registre General de l’Ajuntament de Sallent fins al 4 d’agost.

Per poder optar als ajuts s’ha d’estar empadronat al municipi de Sallent amb una antiguitat mínima d’un any, l’habitatge ha de tenir un valor cadastral inferior a 70.000,00 € i s’ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sallent, l’Agència Tributària i la Seguretat Social. El sol·licitant no pot constar com a contribuent per cap altre immoble sigui a Sallent o altres municipis. I el conjunt dels seus ingressos bruts  i dels majors d’edat que visquin amb ell, hauran de ser iguals o inferiors al barem obtingut per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) pel coeficient multiplicador que depèn del nombre de persones que conviuen en l’habitatge.

El percentatge que es concedeixi s’establira en funció de la dotació pressupostària existent en el moment de l’atorgament, i serà el mateix per a tots els beneficiaris que compleixin els requisits assenyalats.