El Consell Comarcal del Bages vol redactar un Pla director dels polígons d’activitat econòmica del territori. L’ens creu que el planejament serviria per ordenar els àmbits on es desenvolupen les activitats econòmiques, delimitar noves àrees per a facilitar la implantació de noves empreses i resoldria la manca de planejament urbanístic i d’urbanització de molts polígons. El Consell Comarcal va presentar ahir una síntesi de l’estat dels polígons a Sallent, en el marc d’una jornada adreçada als agents socioeconòmics, representants polítics i professionals tècnics de la comarca.

Amb l’elaboració d’aquest estudi el Consell ha obtingut una diagnosi clara per poder actuar en la transformació dels polígons existents i planificar millor el futur desenvolupament industrial i econòmic de la comarca mitjançant l’impuls del Pla Director dels Polígons.

El document apunta que la capacitat d’ampliació és un incentiu per atraure la implantació de noves activitats o per la transformació de les activitats establertes. No obstant això, mostra com l’absència de planejaments urbanístics dificulta l’obtenció de llicències i la ubicació de noves implantacions. Segons l’estudi, només un 55% dels polígons disposen de planejament urbanístic aprovat definitivament, mentre que un 37% té el tràmit pendent d’iniciar. A més, han detectat que un 55% dels Polígons no té una urbanització completa. Concretament les àrees de Manresa, Eix Cardener i Bages Sud els que presenten unes majors taxes d’urbanització pendent. En canvi, l’Eix Llobregat compta amb la taxa d’urbanització completa més elevada (del 77%).