Bons resultats en l’últim test de nivell de camp electromagnètic a Sant Fruitós

114

A petició de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages els tècnics de la Diputació de Barcelona han mesurat a finals del darrer any el camp electromagnètic en diferents punts sensibles del municipi, a l’entorn de dues antenes de telefonia mòbil situades al nucli urbà a prop de centres educatius i equipaments.

L’objectiu d’aquestes mesures és determinar si en algun lloc els valors mesurats de camp electromagnètic superen o s’acosten als valors màxims marcats per la normativa vigent.

El Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant les emissions radioelèctriques, que és la normativa vigent a Catalunya, fixa els nivells màxims permesos de camp electromagnètic i especifica, per la banda de freqüències entre 100kHz i 8GHz, un nivell màxim permès de camp de 28 V/m (volts per metre).

A Sant Fruitós de Bages, els resultats obtinguts als punts mesurats són comparables als de l’estudi anterior realitzat al maig de 2015 i en els dos casos els valors registrats del camp electromagnètic estan molt per sota dels valors marcats per la normativa vigent.

En aquest darrer control s’han augmentat els punts de mesura i també s’han realitzat franges horàries, per tal d’ampliar les dades. Es pot observar a l’estudi que al matí hi ha menys camp elèctric que al migdia per exemple, però que en cap cas es superen, ni de bon tros, els límits establerts.

L’Ajuntament continuarà efectuant mesures de camp electromagnètic en aquestes zones sensibles.